kika / nagisa kidosaki + seiji kamayachi

#502Hon-choBuilding, 5-49 Hon-cho,
Naka-ku, Yokohama 231-0005 Japan
Tel : 045-662-0423
Fax : 045-650-5584
ki-@ki-ka.jp (kidosaki)
ka-@ki-ka.jp (kamayachi)